เพื่อให้การรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปด้วยความเป็นธรรม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ อันจะทำให้การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ พระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ว17 (52) หลักเกณฑ์และวิธีการ
เปิดแท่งบัญชี "เงินเดือนครู" 21 พฤษภาคม 2558   บัญชีเงินเดือน
เรื่อง การแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือนที่สูงขึ้น การให้ได้รับเงินเดือนที่สูงขึ้น
tepeonline

ครูบ้านนอก
 

ภาพกิจกรรมครูโชติ

วันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม 2559
5 ธันวามหาราช 2556
แชมป์ฟุตซอล 2556
กีฬาอำเภอหนองขาหย่าง 11 - 13 กรกฎาคม 2556
วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2556
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2555
วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2555
ลูกเสืออำเภอหนองขาหย่าง 3 กุมภาพันธ์ 2555
ทันศึกษา 19 มกราคม 2555
ปีใหม่ 1 มกราคม 2555
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2554
อบรมหัวหน้ากลุ่มสาระ 18 - 20 กันยายน 2554
น้ำท่วมบ้านครูโชติ 20 กันยายน 2554
วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2554
วันภาษาไทย 29 กรกฎาคม 2554
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา15 - 16 กรกฎาคม 2554
วันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2554
ไหว้ครู 26 พฤษภาคม 2554
ประเมินโรงเรียนในฝัน 23 เมษายน 2554
กรรมการเซปักตะกร้อ 16 กุมภาพันธ์ 2554
วิทยากรค่ายลูกเสืออำเภอหนองขาหย่าง 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2554
ลงนามถวายพระพร ณ ศาลาศิริราช 23 มกราคม 2554
พีธีวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2553
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 3 ธันวาคม 2553
กีฬาออกพรรษา 24 ตุลาคม 2553
การอบรมวิทยฐานะและการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ 1 ตุลาคม 2553
การอบรมและร่วมงานวิชาการ 21 กันยายน2553
กีฬาวันแม่แห่งชาติ11 สิงหาคม 2553
ถวายพานพุ่มวันแม่แห่งชาติ 11 สิงหาคม 2553
วิทยากรอบรมคอมพิวเตอร์ 22 - 24 กรกฎาคม 2553
วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2553
 

กิจกรรมโรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง สพป.อุทัยธานี เขต 1

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน 2557
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2557
วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2557
ไหว้ครู ปีการศึกษา 2557
คณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2557
นักเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง ปีการศึกษา 2556
วันพ่อแห่งชาติ 2556
วันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน 2556
วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2556
แห่ทียนจำนำพรรษา 17 กรกฎาคม 2556
เลือกประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2556
นิทรรศการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2556
วันสำเร็จการศึกษา อนย. 29 มีนาคม 2556
กีฬาภายใน อนย. 13 - 14 ธันวาคม 2555
ภุชงค์ เลี้ยงอาหารนักเรียน 14 ธันวาคม 2555
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2555
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน 2555
แสดงความยินดีนักเรียนรางวัลพระราชทาน 28 กันยายน 2555
วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2555
กีฬาอำเภอหนองขาหย่าง วันที่ 30 -31 กรกฎาคม 2555
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม 2555
วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด วันที่ 26 มิถุนายน 2555
เลือกกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา 2555 วันที่ 15 มิถุนายน 2555
พิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2555 วันที่ 31 พฤษภาคม 2555
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รับ ปพ.1 วันที่ 29 มีนาคม 2555
นักเรียนประกวดบรรยายธรรมจังหวัดอุทัยธานี 8 มีนาคม 2555
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หก ปีการศึกษา 2554
ค่ายลูกเสือหนองขาหย่าง 3 กุมภาพันธ์ 2555
"วันเด็กแห่งชาติ อนย." 13 มกราคม 2555
"วันพ่อแห่งชาติ" 5 ธันวาคม 2554
"วันวชิราวุธ" 25 พฤศจิกายน 2554
"กษีณาลัย" ครูอนุบาลหนองขาหย่าง 30 กันยายน 2554
กีฬาอำเภอหนองขาหย่าง 25 - 26 สิงหาคม 2554
วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2554
วันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม 2554
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 15 - 16 กรกฎาคม 2554
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2554
มอบเกียรติบัตรวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2554
วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด26 มิถุนายน 2554
อบรมลูกเสือสามัญ 9 - 11 มิถุนายน 2554
พิธีไหว้ครูนักเรียน 26 พฤษภาคม 2554
เลือกประธานกรรมการนักเรียน 20 พฤษภาคม 2554
ประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝัน 23 เมษายน 2554
มอบเอกสาร ปพ.1 วันที่ 29 มีนาคม 2554
วันมาฆบูชา 17 กุมภาพันธ์ 2554
พิธีเปิดค่ายลูกเสือสามัญ ณ โรงเรียนวัดหนองเขื่อน 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2554
ดร.วสันต์ นาวเหนียว เยี่ยมค่ายลูกเสือสามัญ ณ โรงเรียนวัดหนองเขื่อน 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2554
กิจกรรมชาวค่ายลูกเสือสามัญ ณ โรงเรียนวัดหนองเขื่อน 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2554
นักเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2553
ตรวจกรุ๊ปเลือดนักเรียน วันที่ 27 มกราคม 2554
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 7 มกราคม 2554
กิจกรรมวันปีใหม่ วันที่ 30 ธันวาคม 2553
รับการประเมินโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 2 วันที่ 28 ธันวาคม 2553
ร่วมจัดนิทรรศการงาน Public Education Day 27 ธันวาคม 2553
ซ้อมดุริยางค์ ณ โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง
ภูมิทัศน์โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง
วิทยากรให้ความรู้วันคริสต์มาส ณ โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง
 

วีดิโอของนักเรียนอนุบาลหนองขาหย่างบนยูทูป


เด็กหญิงฟองนภา โสภา นักเรียนรางวัลพระราชทานโรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 การขับเสภา

เด็กหญิงฟองนภา โสภา นักเรียนรางวัลพระราชทานโรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 การเดี่ยวขิม

เด็กหญิงฟองนภา โสภา นักเรียนรางวัลพระราชทานโรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 มัคคุเทศก์น้อย

เด็กหญิงฟองนภา โสภา นักเรียนรางวัลพระราชทานโรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 สาธิตการต่อสู้แม่ไม้มวยไทย

 

ข่าว

ยังไม่มีข่าว

 

หลักสูตรแกนกลาง
พุทธศักราช 2551

 เว็บไซต์หลักสูตรแกนกลาง
พุทธศักราช 2551

 หลักสูตรแกนกลาง
พุทธศักราช 2551

 กลุ่มสาระภาษาไทย
 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
 กลุ่มสาระศิลปะ
 กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
 กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
 กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ
 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 แนวทางการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
 แนวทางการวัดผลประเมินผล
ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551

 

เกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน
 

ตัวอย่างนวัตกรรม
 ตัวอย่างเอกสารประกอบการเรียนภาษาไทยเรื่องคำประสม
 แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ
 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคืออะไร
 การเขียนรายงานวิจัยและพัฒนา
 

มุมการทำแผนการจัดการเรียนรู้
  การเรียนรู้ ดร.เฉลิม ฟักอ่อน
  วิเคราะห์หลักสูตรคณิตศาสตร์
  ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้
 

ค้นหา - นวัตกรรม
 google
 วิกิพีเดีย
 ห้องสมุดคอมพิวเตอร์
 ebook.nfe
 thaiebook
 thaiware
 พุทธประวัติ
 ภาษามือ
 คอมพิวเตอร์
 gooab
 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิต ๒๕๔๒
 เรียนรู้ภาษาไทยที่ทุ่งสักอาศรม
 

เว็บไซต์เพื่อนครู
 ชุมชนคนท้องถิ่น
 ครูวันดี
 ครูไทย
 คุณครูดอทคอม
 ครูบ้านนอก
 รักครูดอทคอม
 ครูอิสานบ้านนอก
 ครูบวร
 ครูจงรัก
  บ้านครูไผ่
 

มุมการศึกษา
 ลูกเสือ ยุวกาชาด
 งานลูกเสือ สพฐ.
 school.net
 kruthai
 kunkroo
 vcharkarn
 eduzones
 thaicyberu
 kroobannok
 sahavicha
 thaigoodview
 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลสารสนเทศ


ฟอนต์แห่งชาติ 13 ฟอนต์


ผู้ดูแลระบบ

นายโชติ เดชากุล
ครูโรงเรียน
อนุบาลหนองขาหย่าง
วิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ

 

เมนู
· หน้าแรก
· บทความ
· ดาวน์โหลด
· คำถามยอดนิยม
· ฟอรั่ม
· เว็บลิงค์
· หมวดหมู่ข่าว
· ติดต่อเรา
· แกลอรี่ภาพ
· ค้นหา
· ประวัติครูโชติ
กฎหมาย พระราชบัญญัติ เงิน
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง แนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๗

กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
พระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครู พ.ศ.๒๕๕๔
พระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
คำอธิบาย กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. 2553
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. ๒๕๕๓
พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ ๓)พ.ศ. ๒๕๕๓

พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๓

พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๓)พ.ศ. ๒๕๕๓

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง กำหนดชื่อย่อรหัสพยัญชนะ และเลขประจำส่วนราชการเจ้าของเรื่อง

 

หน่วยงาน
  สพป.อุทัยธานี เขต 1
  ตรวจสอบ สพป.อน. 1
  สพป.อุทัยธานี เขต 2
  สพฐ.
  กระทรวงศึกษาธิการ
  คุรุสภา
  สมศ.
  สถาบัน สทศ.
  สำนักงาน ก.ค.ศ.
  สำนักงาน สกสค.
มหาวิทยาลัย
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
entrance/mis
 

E - Mail

 chaiyo
 yahoo
 hotmail
 gmail
 thaimail
 

หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 

สภาพอากาศ
 

 
chote_kk@hotmail.com
chotedl@gmail.com
08-1036-4407

แสดงผลในเวลา: 0.06 วินาที 2,428,974 ผู้เยี่ยมชม
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2018 by Nick Jones. (Thai)
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.